Adat Kawin Urang Sunda

oleh

BewaraMedia – Urang Sunda mah tara poho kana adat kabiasaan kabudayaana. Tata-titi jeung paripolah teh salawasna didasaran ku adat anu geus maneuh. Kapan aya paribasana, urang Sunda mah tara lali ka purwadaksi, maksudna tara poho kana tali paranti atawa kabiasaan anu geus diwariskeun ku karuhun.

Salah sahiji tradisi budaya anu dipiara tepi ka ayeuna nyaeta dina cara ngawinkeun. Upama urang Sunda aya nu rek ngawinkeun anakna, tara padu gapruk kitu bae. Aya prak-prakanana luyu jeung kailaharan. Jauh samemeh der upacara kawinan, sok aya acara ngalamar heula, ti dinya tuluy seserahan, sarta dipungkas ku akad nikah.

Ngalamar nyaeta nanyaan awewe daek-henteuna dikawin ku lalaki nu mikarepna. Ilaharna pihak lalaki anu ngalamar teh tara sorangan, tapi dibarengan ku kolot lalaki jeung kulawargana. Kitu deui pihak awewe anu ditanyaan, rempeg jeung kulawargana. Dina acara ngalamar, sanggeus paheut jinisna (awewena) daekeun, sok dituluykeun ku nangtukeun waktuna acara pernikahan, poe naon, tanggal sabaraha, jsb.

Dina waktu anu geus paheut ditangtukeun tea, pihak kulawarga calon panganten lalaki datang ka kulawarga calon panganten awewe. Datangna bari barangbawa, mawa barang keur maskawin jeung pakean kayaning baju, samping, jsb. Keur calon panganten awewe.

Calon panganten lalaki tuluy diserenkeun ku kolotna atawa ku nu ngawakilanana ka pihak kulawarga calon panganten awewe sina ditikahkeun. Eta sababna ieu acara teh disebutna seserahan, nyaeta nyerahkeun atawa nyerenkeun calon panganten lalaki tea.

Rengse seserahan, kakara calon panganten teh ditikahkeun ku kolotna calon panganten awewe di hareupeun naib jeung para saksi. Ieu acara disebutna akad nikah.

Rengse akad nikah sok dituluykeun ku sungkem. Panganten duanana sungkem ka ibu ramana, minangka tanda hormat ka indung bapa. Geus kitu panganten sok didiukkeun di panyaweran (di buruan), tuluy disawer ku beas, koneng, jsb.

Diawur-awurkeun ka lebah panganten. Samemeh didiukkeun dina korsi panganten, sok diayakeun heula acara buka pintu. Aya nu ngahariringkeun kidung, minangka perlambang, panganten lalaki menta idin rek asup ka kamar panganten awewe. Rengse buka pintu, kakarak panganten sajodo didiukkeun dina korsi, pikeun narima pangwilujeng ti nu araya.

No More Posts Available.

No more pages to load.